Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 76061 Data publikacji: 19 marca 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • tworzy i uzupełniana bazy danych na podstawie pozyskiwanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach dokumentacji zasobów, tworów i składników przyrody oraz obsługuje infrastrukturę baz danych w tym Geoportalu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • weryfikuje i aktualizuje dane przestrzenne o występowaniu siedlisk i gatunków podlegających ochronie oraz granic form ochrony przyrody w oparciu o pomiary GPS - w tym prowadzi i aktualizuje rejestr form ochrony przyrody;
 • przygotowuje dane na potrzeby udostępniania informacji publicznej i informacji o środowisku w zakresie danych przyrodniczych w celu zapewnienia właściwego informowania klientów urzędu a przez to zapewnienia zachowania chronionych elementów środowiska przyrodniczego oraz sporządza mapy na potrzeby zadań realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • przygotowuje analizy przestrzenne w zakresie lokalizacji inwestycji i zamierzeń w odniesieniu do chronionych zasobów przyrodniczych;
 • dokonuje oceny wpływu zamierzeń/przedsięwzięć/inwestycji na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000;
 • opracowuje plany zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz realizuje ich zapis

Warunki pracy:
 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • kontakt z klientem zewnętrznym;
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe na jednym z kierunków: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, geodezja i kartografia, geologia lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucjach ochrony środowiska lub ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub instytucjach związanych z geologią i górnictwem;
 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o infrastrukturze informacji przestrzennej; o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • znajomość obsługi komputera, oprogramowania bazodanowego oraz GIS w szczególności w zakresie: środowiska Quantum GIS, ArcGIS; baz danych SQL (postgresql); narzędzi opensource związanych z publikacją danych przestrzennych (geoserver); podstawy znajomości obsługi serwerów opartych na systemach Windows Server; dobra znajomość EXCEL, WORD;
 • właściowa organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe podyplomowe z zakresu informacji przestrzennej lub inne specjalistyczne z zakresu GIS;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 08.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju.

Oświadczenia, klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony