Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 91017 Data publikacji: 17 stycznia 2022 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • uczestniczy w przygotowywaniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie planu zadań ochronnych oraz projektów planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 i uczestniczy w realizacji ustaleń wynikających z ww. zarządzeń i planów ochrony;
 • uczestniczy w inicjowaniu działań gwarantujących uniknięcie na obszarze ostoi NATURA 2000 pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków jak również uniknięcie płoszenia gatunków, dla których został wyznaczony Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków lub Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, w tym: przygotowuje projekty decyzji w sprawie natychmiastowego wstrzymania lub podjęcia w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków, przygotowuje zezwolenia na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000 lub proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej, uczestniczy w procedurze zawierania umów z właścicielami lub posiadaczami obszaru, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka, wymagająca dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, w stosunku do którego nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, uczestniczy w oznakowaniu granic;
 • uczestniczy w przygotowywaniu projektów opinii merytorycznych, co do możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych na siedliska i gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszary sieci NATURA 2000, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych m.in. w formie zaświadczenia/deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000;
 • uczestniczy w prowadzeniu postępowań dotyczących konieczności/lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 • współpracuje w przygotowywaniu danych niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru form ochrony przyrody i elektronicznej bazy danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, w tym zasięgach występowania siedlisk i gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w Załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz prowadzenie ww. rejestru i bazy danych.

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Właściowa organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Obsługa komputera (MS Office, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu technologii GIS

Oferujemy

Oferujemy:
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 31.01.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony. Oświadczenia oraz klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczenOświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy.
Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.
Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony