Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 114441 Data publikacji: 24 stycznia 2023 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • uczestniczy w przygotowywaniu projektów zezwoleń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną, na czynności podlegające zakazom oraz opinii w zakresie wniosków do GDOŚ w sprawie wydawania ww. zezwoleń w zakresie odpowiednich kompetencji określonych ustawą o ochronie przyrody;
 • uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli spełnienia przez podmioty uzyskujące zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych warunków określonych w wydawanych derogacjach;
 • uczestniczy w prowadzeniu postępowań w sprawie ustalania i likwidowania stref ochrony ostoi roślin i zwierząt /miejsc rozrodu i regularnego przebywania/ określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody oraz w procedurze wydawania zezwoleń dotyczących stref ochrony ostoi zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną celem ochrony przed antropopresją;
 • uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz azyli dla zwierząt w zakresie ich działalności z inicjatywy RDOŚ lub na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu zapewnienia stworzenia właściwych warunków do hodowli i przetrzymywania gatunków roślin i zwierząt;
 • uczestniczy w prowadzeniu postępowań związanych z inwazyjnymi gatunkami obcymi – wprowadzenie danych do rejestru IGO, wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie gatunków IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, prowadzenie działań związanych z szybka eliminacją gatunków IGO, przeprowadzenie procedur działań zaradczych, a także nakładania administracyjnych kar pieniężnych, wynikających z przepisów ustawy o gatunkach obcych oraz rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie;
 • uczestniczy w opracowywaniu cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony gatunkowej, zawierających informacje dotyczące m.in. ilości wydanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną;
 • uczestniczy w przygotowywaniu wniosków do instytucji finansujących o dofinansowanie działań związanych z ochroną rzadkich i zagrożonych siedlisk i gatunków i nadzorowanie realizacji zadań;
 • uczestniczy w opracowywaniu i realizacji programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych oraz przygotowuje projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia na terenie województwa okresowej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów nie objętych ochroną ustaloną przez ministra właściwego do spraw środowiska.

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody (wraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi ochrony gatunkowej); Kodeks postępowania administracyjnego; o gatunkach obcych;
 • Właściowa organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Obsługa komputera (MS Office, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne;
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu technologii GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 07.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oświadczenia oraz klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/oswiadczenia-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-sluzbie-cywilnej

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz list motywacyjny dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy.

Prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne mailowo lub telefoniczne.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony