Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Główny specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: 137298 Data publikacji: 07 maja 2024 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Gleba i ziemia: Hydrogeologia

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem.
Wymiar etatu: 1,0
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku oraz prowadzi postępowania dotyczące nakazania przeprowadzenia bądź uzgodnienia przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych.
 • Prowadzi postępowania dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i remediacji terenów zanieczyszczonych.
 • Prowadzi postępowania dotyczące wpisów do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestru bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, prowadzi ich weryfikację i aktualizację.
 • Prowadzi zadania związane z postępowaniami dotyczącymi wpisów do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestru bezpośredniego zagrożenia szkoda w środowisku lub szkody w środowisku, ich weryfikacja i aktualizacja.
 • Wykonuje zadania związane z prowadzeniem postępowań (wydawanie decyzji określającej zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi, zakres, sposób i termin rozpoczęcia i zakończenia działań zapobiegawczych i naprawczych, prowadzenie wykonania zastępczego, ustalenie wysokości odszkodowania na żądanie władającego po-wierzchnią ziemi) w przypadku podejmowania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska działań zapobiegawczych lub naprawczych, w celu przywrócenia środowiska do stanu właściwe-go lub uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi bądź zaistnienia nieodwracalnych szkód w środo-wisku.
 • Wykonuje zadania związane z prowadzeniem postepowań w celu wydania decyzji nakazującej usuniecie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania w przypadku terenów zamkniętych oraz terenów, którymi gmina włada jako władający powierzchnia ziemi, a nie będących w posiadaniu innego podmiotu.
 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej

Warunki pracy:

·         praca administracyjno-biurowa,


·         praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


·         kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe,


·         okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,


·         wyjazdy służbowe.


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.


 31-542 Kraków ul. Mogilska 25 Kraków

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, w tym : gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, inżynierii środowiska, gospodarki odpadami, geologii, leśnictwa , chemii.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska
 • ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ogólna znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w tym ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi), ustawy o odpadach, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy Prawo wodne,
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji w zakresie ochrony środowiska,
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska w tym: ochrony wód i powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, hydrogeologii, ochrony przyrody,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i dokładność,
 • prawo jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 19.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.


W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 12 miesięcy.  Po odbyciu służby przygotowawczej oraz uzyskaniu pozytywnej pierwszej oceny w służbie cywilnej ( art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuzbie cywilnej ) umowa o pracę na czas nieokreślony.


Planowany termin zatrudnienia czerwiec 2024 r.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony