Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: ogłoszenie nr 42586 Data publikacji: 11 lutego 2019 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (1/2 etatu) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Doradztwo, audyty, consulting

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista ds. asystent regionalny projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych" w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizacja zadań zleconych przez koordynatora regionalnego w zakresie zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w celu bieżącego wsparcia koordynatora regionalnego w wykonaniu zadań ujętych w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami o dofinansowanie,
 • Udział w przygotowaniu dokumentów merytorycznych na potrzeby postępowań przetargowych ogłaszanych w celu wyłonienia wykonawców inwentaryzacji przyrodniczych, w tym: ustalanie zakresu inwentaryzacji terenowych, opracowanie metodyk prac terenowych, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalanie zapisów umów, kryteriów oceny ofert oraz wymogów dla wykonawców,
 • Udział w analizie wyników inwentaryzacji w zakresie merytorycznym i w odbiorze prac,
 • Udział w spotkaniach i warsztatach dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o obszarach Natura 2000, wyjazdach i wizjach terenowych,
 • Współpraca z koordynatorem regionalnym w zakresie ewentualnych kontroli i prowadzonych uzgodnień z Wykonawcami,
 • Współpraca z koordynatorem regionalnym i innymi osobami wykonującymi zadania w Projekcie oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi RDOŚ w Krakowie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonej w ramach Projektu w celu zapewnienia terminowej i skutecznej realizacji Projektu.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno - biurowa związana z wyjazdami terenowymi - krajowymi (rzadko),
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • Okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,
 • Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe warunki pracy,
 • Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym,
 • Budynek posiada windę.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie nauk biologicznych, nauk rolniczych lub nauk leśnych,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego lub 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie przyrody,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych oraz zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustanawiających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,
 • Wiedza z zakresu ochrony przyrody, ochrony siedlisk i gatunków, chronionych w ramach sieci Natura 2000,
 • Znajomość metodyk monitoringu przyrodniczego wykonywanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • Umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz QGIS,
 • Umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Zorientowanie na osiąganie celów,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Samodzielność i inicjatywa,
 • Umiejętność działania pod presją czasu,
 • Rzetelność i terminowość,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Doświadczenie w realizacji inwentaryzacji przyrodniczych lub monitoringu przyrodniczego wykonywanego w oparciu o metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • Doświadczenie w realizacji projektu finansowanego z zewnętrznych środków krajowych lub unijnych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w wymaganym obszarze).
 • Kopia prawa jazdy.
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 28.02.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacje o Projekcie POIS.02.04.00-00-0191/16 dostępne są pod adresem: http://projekty.gdos.gov.pl/bank-danych-o-projekcie.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas realizacji Projektu, którego planowany termin zakończenia przypada na dzień 31 marca 2021 roku.
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy pierwszą umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy).
Informacja o metodach naboru:
I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne,
III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.
Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ
w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie nr telefonu
oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 81 52.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony