Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: 79702 Data publikacji: 15 czerwca 2021 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania związane z opiniowaniem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Prowadzi postępowania związane z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania związane z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć na wniosek organów samorządowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których właściwy jest RDOŚ.
 • Przygotowuje comiesięczne sprawozdania z prowadzonych na stanowisku postępowań związanych z opiniowaniem, uzgadnianiem warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydawanych decyzji środowiskowych.
 • Udziela dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie spraw w formie ustnej i telefonicznej.
 • Wykonuje zadania wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe, przeglądanie dokumentacji projektowej w dużym formacie w pozycji pochylonej, okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach, dopuszczony rotacyjny system pracy zdalnej, wyjazdy służbowe.

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na VIII piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

31-542 Kraków ul. Mogilska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie,
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji w zakresie zagadnień z ochrony środowiska LUB doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w administracji w zakresie zagadnień z ochrony środowiska
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Zajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Biegła znajomość obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Samodzielność, rzetelność,
 • Umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy

Oferujemy:
 • Stabliną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na zastępstwo),
 • Regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • 'Trzynaste' wynagrodzenie,
 • Możliwość rozwoju.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Planowany termin zatrudnienia lipiec 2021 r. – niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca,

http://bip.krakow.rdos.gov.pl/praca-2

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony