Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: 136717 Data publikacji: 22 kwietnia 2024 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Księguje i dekretuje wraz z dokonywaniem weryfikacji formalno – rachunkowej dokumenty księgowe w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Prowadzi ewidencję księgową kont pozabilansowych w zakresie planu wydatków i dochodów budżetowych;
 • Prowadzi bieżącą analizę i uzgadnianie dokonanych zapisów księgowych na kontach księgowych;
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych w celu prawidłowej realizacji przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;
 • Obsługuje rachunki bankowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w celu dokonywania płatności zobowiązań jednostki;
 • Archiwizuje dokumenty finansowo – płacowe w celu prawidłowej realizacji przepisów obowiązujących w tym zakresie;

Warunki pracy:

  • Praca administracyjno – biurowa.

  • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.31-542 Kraków ul. Mogilska 25 Kraków

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej
 • znajomość ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, służbie cywilnej
 • znajomość rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów w sprawach: - szczegółowej klasyfikacji dochodów, - wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, - rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, - budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, - państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kodeks pracy
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe kierunek: finanse i rachunkowość
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzanie listy płac dla pracowników jednostki oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik w celu zapewnienia terminowości wypłacania należnych świadczeń finansowych oraz naliczenia odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • umiejętność naliczania pozostałych potrąceń pracowników w celu sporządzenia prawidłowej listy płac;
 • przygotowywanie dokumentów do wypłaty należnego wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło w celu uregulowania zobowiązań jednostki na podstawie zawartych umów;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych w celu prawidłowego naliczenia podatku dochodowego od pracowników;
 • rzetelność, dokładność, terminowość
 • umiejętność planowania i organizacji pracy

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 05.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/praca2 jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.


Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.


 


Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.


W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 12 miesięcy. Po odbyciu służby przygotowawczej oraz uzyskaniu pozytywnej pierwszej oceny w służbie cywilnej (art. 35 ust. 2 ustawyz dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) umowa o pracę na czas nieokreślony.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony