Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Lublinie Numer referencyjny: 115108 Data publikacji: 06 lutego 2023 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opiniuje w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Opiniuje na wniosek organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Uzgadnia, na wniosek właściwego organu, warunki realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia warunków minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi stanowiskami w ramach Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz z innymi wydziałami RDOŚ w celu kompleksowej analizy zagadnień środowiskowych i prawnych.
 • Przekazuje dane do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 • Przygotowuje zestawienia, sprawozdania i analizy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w celu kompleksowej analizy zagadnień środowiskowych.
 • Weryfikuje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez inne organy w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony środowiska i proceduralnych przy wydawaniu decyzji.
 • Prowadzi postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu określenia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

20-144 Lublin ul. Bazylianówka 46

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustaw z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie; udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Ustawy o odpadach; Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność łatwego komunikowania się i pracy w zespole
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 15.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

Etap II - test wiedzy merytorycznej;

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna;

Etap IV - rozmowa z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Oferty kandydatów, którzy zakwalifikowali się do rozmowy z Regionalnym Dyrektorem a nie zostaną zatrudnione podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata.

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 71 06 504.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony