Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor ds. kadr i szkoleń

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Olsztynie Numer referencyjny: 50830 Data publikacji: 11 lipca 2019 Lokalizacja: Olsztyn - Warmińsko-mazurskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie
Edukacja i komunikacja: Kursy, szkolenia

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie całości spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy osób zatrudnionych w RDOŚ, ewidencją czasu pracy oraz absencją pracowników celem przekazania dokumentów pracownikom RDOŚ oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w RDOŚ, w tym dotyczących sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy, wartościowania stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji pracowników do korpusu służby cywilnej, przeprowadzaniem pierwszej oceny w służbie cywilnej i oceny okresowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z indywidualnym programem rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej oraz z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym z badaniem potrzeb szkoleniowych i doskonaleniem zawodowym, przygotowywaniem planów szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, ich organizacją oraz procesem oceny szkoleń.
 • Sprawowanie funkcji Rzecznika dyscyplinarnego oraz prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, w celu zapewnienia właściwego przeprowadzania postępowań wyjaśniających w służbie cywilnej.
 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie staży absolwenckich i praktyk uczniowskich w celu umożliwienia odbywania staży i praktyk zainteresowanym osobom.

Warunki pracy:
Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego stażu pracy w obszarze kadr
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawowa znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane na kierunku: ekonomia, zarządzanie, administracja
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze kadr w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia zaświadczeń, certyfikatów z odbytych szkoleń

Termin składania dokumentów: 26.07.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Olsztynie: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani
telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.

Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Po wyznaczonym terminie oferty można również odbierać osobiście.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.

Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. kadr i szkoleń".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 53-72-114.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony