Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Olsztynie Numer referencyjny: 106377 Data publikacji: 19 września 2022 Lokalizacja: Olsztyn - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
 • prowadzi sprawy związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszary Natura 2000;
 • przygotowuje opinie w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000;
 • analizuje dokumentację i opracowuje projekty uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obszary Natura 2000;
 • prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000;
 • gromadzi dokumentację obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt;
 • realizuje zadania związane z nadzorowaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami;
 • opracowuje sprawozdania z realizacji ochrony obszarów Natura 2000.

10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie o kierunku; biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo, ekologia, ochrona i kształtowanie krajobrazu;
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie, w tym ramach sieci Natura 2000, i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analizowania i dokonywania syntezy
 • Umiejętnośc organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Umiejętność pracy z systemami GIS
 • Prawo jazdy kategorii B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 23.09.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

KOMPLETNA APLIKACJA TO TAKA, KTÓRA ZAWIERA WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY, WŁASNORĘCZNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA/KANDYDATKĘ.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony