Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. ochrony gatunkowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Opolu Numer referencyjny: Nabór na stanowisko: inspektor ds. ochrony gatunkowej Data publikacji: 12 lipca 2019 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, w zakresie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;
 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie rozpatrywania zgłoszeń, wnoszenia sprzeciwu i ustalania warunków prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 i 118 a ustawy o ochronie przyrody;
 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie uzgadniania zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, w trybie art. 83 a ustawy o ochronie przyrody;
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt;
 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie szkód w środowisku (szkody w gatunkach i siedliskach);
 • Uczestnictwo w procedurze ocen oddziaływania na środowisko (sooś i ooś);

Warunki pracy:
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
 • Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
 • W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • podstawowa znajomość ustawy o ochrony przyrody i aktów wykonawczych;
 • podstawowa znajomość prawa wodnego, ustawy o lasach, prawa łowieckiego;
 • podstawowa znajomość kpa;
 • ogólna wiedza przyrodnicza w zakresie gatunków chronionych i ich siedlisk, w tym umiejętność ich rozpoznawania w terenie
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL);
 • umiejętność pracy z systemami GIS;
 • prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu biologii, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość konwencji międzynarodowych i dyrektyw UE z zakresu ochrony przyrody;

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 22.07.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska: 2 302,24 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Regionalne Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu jest urzędem administracji rządowej - państwową jednostką budżetową działającą na obszarze województwa opolskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu bierze udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub bierze udział w tych ocenach, tworzy i likwiduje formy ochrony przyrody, zarządza obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, wydaje decyzje na podstawie ustawy o ochronie przyrody, przeprowadza postępowania i wykonuje inne zadania, o których mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony