Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Poznaniu Numer referencyjny: 136410 Data publikacji: 15 kwietnia 2024 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi pod nadzorem sprawy związane z uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów ogólnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, zintegrowanych planów inwestycyjnych, planu zagospodarowania przestrzennego województwa i wyłącznej strefy ekonomicznej w celu przygotowania uzgodnień dokumentów planistycznych w odniesieniu do obszarów chronionych.
 • Przygotowuje pod nadzorem postanowienia i prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów chronionych – w celu zapewnienia realizacji celów ochrony tych obszarów.
 • Przygotowuje pod nadzorem opinie, wnioski i informacje w zakresie obszarów chronionych i innych zagadnień ochrony przyrody w ramach współpracy między Wydziałami.
 • Prowadzi rejestr parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.
 • Prowadzi pod nadzorem sprawy związanie z opiniowaniem uchwał rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Warunki pracy:

  • Praca administracyjno-biurowa

  • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

  • Siedziba urzędu mieści się na kondygnacjach parter do III piętra budynku

  • Zagrożenie korupcją

  • Praca w terenie,

  • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

  • Praca pod presją czasu,

  • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu61-891 Poznań ul. T. Kościuszki 57 Poznań

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie o profilu: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu lub pokrewne lub dowolne średnie i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, biologii, geografii,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, ekologii, leśnictwa, geografii, ochrony przyrody i środowiska,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office w środowisku Windows,
 • Odpowiedzialność,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu lub pokrewne,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 23.04.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony