Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. planów i projektów przyrodniczych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Poznaniu Numer referencyjny: 42272 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawach ustanawiania, zmiany granic i likwidacji rezerwatów przyrody lub wprowadzania zmian w tych zarządzeniach, w sprawach ustanawiania zadań ochronnych i planów ochrony dla rezerwatów przyrody oraz prowadzenie procedur związanych z ich przygotowaniem,
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000,
 • Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000, planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, a także działań wynikających z tych dokumentów oraz promocji obszarów chronionych województwa wielkopolskiego,
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawach ustanawiania planów zadań ochronnych i projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawach ustanawiania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz prowadzenie procedur związanych z ich przygotowaniem,
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie obszarów Natura 2000,
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z właścicielami, zarządcami lub posiadaczami terenów, na których działalność wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszarów Natura 2000,
 • Prowadzenie spraw w zakresie aktualizacji i uzupełniania danych dotyczących rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz prowadzenie i aktualizowanie przestrzennej bazy danych oraz rejestru rezerwatów przyrody,
 • Prowadzenie spraw i przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz publikacji związanych z tematyką spraw pozostających w kompetencji Oddziału.

Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
 • Budynek wyposażony w windę osobową,
 • Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
 • Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Praca w terenie,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Stres związany z kontaktami o charakterze konfliktowym z instytucjami państwowymi i podmiotami prywatnymi, konieczność stosowania negocjacji lub przekonywania do podejmowania wymaganych prawem działań na rzecz ochrony przyrody,

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną środowiska, ochroną przyrody lub pokrewnej,
 • Wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu zoologii, w szczególności w zakresie monitoringu stanu ochrony, w tym znajomość metodyki oceny stanu ochrony opracowanej dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska,
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, dyrektyw unijnych,
 • Asertywność, umiejętność przekonywania oraz umiejętność łagodzenia kwestii drażliwych, odpowiedzialność, kreatywność,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej,
 • Znajmość i umiejętność obsługi oprogramowania GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 16.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - nie ma możliwości zatrudnienia na podstawie mianowania.

Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony