Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Poznaniu Numer referencyjny: 87901 Data publikacji: 22 listopada 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • weryfikacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych przez inne organy oraz realizacja pozostałych uprawnień z art. 76 ustawy ooś oraz przygotowywanie stosownych wystąpień do odpowiednich organów i sądów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • koordynacja pod względem prawnym i proceduralnym działań Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko we współpracy z kierownikami oddziałów i radcami prawnymi urzędu.
 • redagowanie zbiorczych opinii i stanowisk z Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko do dokumentów rządowych i projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział,
 • współpraca z pełnomocnikiem ds. zamówień publicznych i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w sprawach zamówień publicznych realizowanych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

60-529 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w szczególności nadzwyczajnych trybów w postepowaniu administracyjnym,
 • Umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Asertywność i kreatywność,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe podyplomowe z zakresu ochrony środowiska,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska lub administracji lub środowiska prawnego,
 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji,
 • Znajmość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Znajomość ustaw:  O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Prawo ochrony środowiska, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
 • Dobra organizacja pracy własnej,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji,

Termin składania dokumentów: 29.11.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony