Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Poznaniu Numer referencyjny: 82108 Data publikacji: 29 lipca 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, planu zagospodarowania przestrzennego województwa i wyłącznej strefy ekonomicznej w celu przygotowania uzgodnień dokumentów planistycznych w odniesieniu do obszarów chronionych.
 • Przygotowuje postanowienia i prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów chronionych – w celu zapewnienia realizacji celów ochrony tych obszarów.
 • Przygotowuje postanowienia związane z uzgadnianiem projektów uchwał w sprawie wyznaczenia, likwidacji lub zmiany granic parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu oraz projektów uchwał w sprawie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego.
 • Przygotowuje opinie, wnioski i informacje w zakresie obszarów chronionych i innych zagadnień ochrony przyrody w ramach współpracy między Wydziałami.
 • Prowadzi rejestr parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.

Warunki pracy: Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, Budynek wyposażony w windę osobową, Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku, Dostępność światła dziennego oraz sztucznego, Zagrożenie korupcją, Praca pod presją czasu, Niezbędne są krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, Praca w terenie.

60-529 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie o profilu biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu lub pokrewne lub dowolne średnie i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, biologii, geografii
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną przyrody, ochroną środowiska lub pokrewnej,
 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, ekologii, leśnictwa, geografii, ochrony przyrody i środowiska,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, dyrektyw unijnych,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu lub pokrewne,
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętność negocjacji i łagodzenia napięć powstałych w skutek rozbieżności interesów ochrony przyrody i niektórych inwestorów,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 05.08.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony