Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor w Wydziale Spraw Terenowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Szczecinie Numer referencyjny: inspektor do WST Złocieniec Data publikacji: 07 czerwca 2017 Lokalizacja: Złocieniec - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Samodzielna analiza materiałów źródłowych, przygotowywanie dokumentacji służącej uzgodnieniu w zakresie ochrony przyrody projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć planowanych na obszarach objętych ochroną oraz projektów decyzji w sprawie wycinki drzew z pasa drogowego drogi publicznej w celu terminowego wydania postanowienia,
 • W ramach postępowań prowadzonych przez Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 przygotowywanie opinii wspierajacych w celu wypracowania właściwego rozstrzygnięcia końcowego,
 • W ramach postępowań prowadzonych przez Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko przygotowywanie opinii wspierające w celu wypracowania właściwego rozstrzygnięcia końcowego,
 • Gromadzenie dokumentacji gatunków objętych ochroną, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków priorytetowych dla obszarów Natura 2000, w celu uzupełniania oraz weryfikacji danych w materiałach źródłowych dotyczących obszaru działania,
 • Na podstawie przeprowadzonej samodzielnie analizy materiałów źródłowych przygotowywanie dokumentacji służącej uzgodnieniu w zakresie ochrony przyrody, projektów decyzji w sprawie nakazu usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w 3 metrowym pasie od stopy wału po stronie odpowietrznej w celu wydania opinii wspierającej dla Wydziałów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,
 • Na podstawie samodzielnie przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych przygotowywanie dokumentacji służącej uzgodnieniu w zakresie ochrony przyrody projektów decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej lub dyrektora Urzędu Morskiego w sprawie zwolnienia od zakazów, wskazania sposobu upraw i zagospodarowania gruntów oraz rodzaju upraw wynikających z wymagań ochrony przed powodzią albo nakazania usunięcia drzew lub krzewów na terenach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także z wysp i przymulisk oraz obszarów pasa nadbrzeżnego w celu wydania opinii wspierającej dla Wydziałów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Warunki pracy:
 • Obiekt przy ul. Dworcowej 13 w Złocieńcu, niebędący własnością RDOŚ, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, windy, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
 • Pomieszczenia biurowe dla pracowników Wydziału Terenowego RDOŚ oraz stanowiska pracy , znajdują się w budynku o dwóch kondygnacjach - wysoki parter i jedno piętro na które jest wejście po schodach. Brak windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu budynku RDOŚ,
 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych,
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego,
 • Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,
 • Wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska, przyrody lub leśne,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska,
 • Przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczacych ochrony przyrody i środowiska, obsługi programów wykorzystywanych w opracowywaniu danych,
 • Umiejetność stosowania przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
 • Umiejetnośc analitycznego myślenia, prognozowania,
 • Samodzielność, komunikatywnośc i asertywność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 19.06.2017
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń zamieszczono na stronie BIP RDOŚ w Szczecinie
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia, są niszczone komisyjnie. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata, odebrane osobiście u pracownika Kadr.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91)4305-220 (Kadry); (94)3670920 (Naczelnik).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników. Punktacja na sprawdzianie pisemnym, zostaje przedstawiona wszystkim kandydatom przed przystąpieniem do sprawdzianu pisemnego.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 35 ustawy o służbie cywilnej.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami."
▲  Do góry strony