Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Specjalista w Wydziale Spraw Terenowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Szczecinie Numer referencyjny: 136505 Data publikacji: 22 kwietnia 2024 Lokalizacja: Złocieniec - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Pomiary, badania, monitoring
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Na podstawie samodzielnej analizy materiałów źródłowych przygotowuje dokumentację służącą uzgodnieniu w zakresie ochrony przyrody projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć planowanych na obszarach objętych ochroną oraz projektów decyzji w sprawie wycinki drzew z pasa drogowego drogi publicznej w celu terminowego wydania postanowienia .
 • Przeprowadza oględziny i wykonuje szacowania szkód w trybie i na zasadach określonych w art. 126 Ustawy o ochronie przyrody.
 • W ramach postępowań prowadzonych przez Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko przygotowuje opinie wspierające w celu wypracowania właściwego rozstrzygnięcia końcowego.
 • Gromadzi dokumentację gatunków objętych ochroną, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków priorytetowych dla obszarów Natura 2000, w celu uzupełniania oraz weryfikacji danych w materiałach źródłowych dotyczących obszaru działania.
 • Uczestniczy w działaniach edukacyjnych i promocyjnych w zakresie obszarów Natura 2000 w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Na podstawie przeprowadzonej samodzielnie analizy materiałów źródłowych przygotowuje dokumentację służącą uzgodnieniu w zakresie ochrony przyrody projektów decyzji w sprawie nakazu usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w 3 metrowym pasie od stopy wału po stronie odpowietrznej w celu wydania opinii wspierającej dla Wydziałów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 • Na podstawie samodzielnie przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych przygotowuje dokumentację służącą uzgodnieniu w zakresie ochrony przyrody projektów decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej lub dyrektora Urzędu Morskiego w sprawie zwolnienia od zakazów, wskazania sposobu upraw i zagospodarowania gruntów oraz rodzaju upraw wynikających z wymagań ochrony przed powodzią albo nakazania usunięcia drzew lub krzewów na terenach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także z wysp i przymulisk oraz obszarów pasa nadbrzeżnego w celu wydania opinii wspierającej dla Wydziałów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 • Opiniuje i uzgadnia przedkładane projekty dofinansowywanych ze środków UE. Przygotowywanie projektów i wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony gatunków ze środków unijnych i innych źródeł pozabudżetowych celem prawidłowej ich realizacji.

Warunki pracy:

-  Praca o charakterze administracyjno-biurowym


- Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


- Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy,


- Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,


- Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,


- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.


- Wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. 


- Obiekt przy ul. Dworcowej 13 w Złocieńcu, niebędący własnością RDOŚ, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, windy, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).


- Pomieszczenia biurowe dla pracowników Wydziału Terenowego RDOŚ oraz stanowiska pracy , znajdują się w budynku o dwóch kondygnacjach - wysoki parter i jedno piętro na które jest wejście po schodach. Brak windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich.


- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu budynku RDOŚ. 71-637 Szczecin ul. Firlika 20 Złocieniec WST w Złocieńcu ul.Dworcowa 13;78 - 520 Złocieniec

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody lub środowiska
 • umiejetność stosowania przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska, - umiejętność analitycznego myślenia, prognozowania, - samodzielność, - komunikatywność, - asertywność.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która: w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane zakresu ochrony środowiska, przyrody lub leśne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska
 • Przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczacych ochrony przyrody i środowiska, obsługi programów wykorzystywanych w opracowywaniu danych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o treści: Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam , że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam(em) lub pełniłam(em) służby w organach bezpieczeństwa państwa lub nie byłam (em) współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 29.04.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.


- Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


-Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.


- Wzór oświadczeń wymaganych w procedurze konkursowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie -  zamieszczono na stronie BIP RDOŚ http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen lub na BIP KPRM w zakładce praca/oświadczenia.


- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


- Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko np. starszego inspektora lub inne , należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku podpisany przez pracodawcę) lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem stanowiska i zakresu wykonywania zadań (obszar wykonywania czynności służbowych).
- Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.


- W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.


- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


- Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony