Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Inspektor w Wydziale Spraw Terenowych w Siedlcach - Oddział w Ostrołęce

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Warszawie Numer referencyjny: 75167 Data publikacji: 02 marca 2021 Lokalizacja: Ostrołęka - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach Oddział w Ostrołęce.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących szkód wyrządzanych przez bobry, wilki, celem wyceny wysokości przysługujących odszkodowań.
 • Wspiera opracowanie projektów uzgodnienia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 • Wspiera opracowanie projektów opinii do spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadza analizę przedkładanych dokumentacji i przygotowuje projekt uzgodnień środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.
 • Wspiera opracowanie projektów decyzji w zakresie odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych w celu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów i ich siedlisk, ostoi lub stanowisk.
 • Wspiera realizację zadań dotyczących funkcjonowania i nadzoru nad obszarami Natura 2000 celem utrzymania przedmiotów ochrony i zachowania spójności.
 • Wspiera realizację zadań dotyczących ochrony i monitoringu gatunków, siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową, ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk położonych na trasach wędrówek celem utrzymania ich we właściwym stanie ochrony.
 • Wspiera realizację zadań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju, prognozy) w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną .

Warunki pracy:

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : - praca administracyjno - biurowa, - praca w terenie, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - oświetlenie naturalne i sztuczne. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek w bloku 1-piętrowym może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane toalety).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów aktów prawnych: Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Posiadanie ogólnej wiedzy przyrodniczej, w tym znajomość form ochrony przyrody.
 • Umiejętności: komunikatywność, otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, obsługa komputera, w szczególności Pakietu MS Office.
 • Identyfikacja z misją urzędu, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony przyrody.
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk
 • Umiejętność obsługi: oprogramowania systemu informacji geoprzestrzennej, w szczególności QGIS, posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B.

Termin składania dokumentów: 12.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WSTS-O.72/7 -inspektor, - oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ), -CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, - do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, - informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca" - tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową, - proponowane wynagrodzenie brutto : 2700 zł, Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen. UWAGA Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22/556-56-12.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony