Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Administracyjno-Kadrowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Warszawie Numer referencyjny: 121455 Data publikacji: 26 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie niezbędnych zakupów sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz przygotowywanie zamówień w tym zakresie;
 • Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej;
 • Udział w rozliczaniu poszczególnych elementów projektów dofinansowanych przez WFOŚiGW, NFOŚiGW i inne fundusze;
 • Przygotowywanie i udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych;
 • Wyjazdy terenowe związane z realizacją projektów, w tym weryfikacja lokalizacji i zakresu planowanych działań oraz odbiory zrealizowanych prac;
 • Współpraca przy przygotowywaniu informacji na stronę internetową oraz profil Facebook. Pomoc w opracowaniu materiałów informacyjnych dotyczących realizowanych projektów i działań;
 • Współpraca przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi, w tym w szczególności wsparcie działań realizowanych przez Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej i kontaktów z mediami oraz Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno - biurowa;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Praca w terenie;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • Praca pod presją czasu ze względu na bardzo dużą ilość spraw wpływających dp Urzędu;
 • Permanentna obsługo klientów zewnętrzych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych: a.ustawy o służbie cywilnej, b.ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość kompetencji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w oparciu o ustawę ooś i ustawę o ochronie przyrody;
 • Znajomość zasad naboru i dofinansowania projektów przez WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW;
 • Podstawowa znajomość uwarunkowań przyrodniczych województwa mazowieckiego i form jego ochrony;
 • Umiejętność: a.komunikatywność, b.rzetelność i terminowość, c.radzenie sobie w sytuacjach stresowych, d. umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność opracowywania prostych projektów graficznych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu tekstów informacyjno-edukacyjnych;
 • Znajomość działań z zakresu ochrony czynnej i edukacji ekologicznej realizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie;
 • Umiejętności z zakresu prowadzenia projektów i zarządzania nimi.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodoweg/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 09.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony