Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor w Oddziale Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Warszawie Numer referencyjny: WOOŚ-IV.5/10/Z starszy inspektor Data publikacji: 13 maja 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Gleba i ziemia: Oczyszczanie gleby, remediacja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Oddziale Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczenie w prowadzeniu postępowań związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem szkody w środowisku w powierzchni ziemi i w wodzie, w celu zapobiegania oraz efektywnej naprawy ich skutków.
 • Uczestniczenie w prowadzeniu postępowań związanych z ustalaniem projektów planów remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w celu przywrócenia czystości gleby i ziemi do obowiązujących standardów.
 • Uczestniczenie w aktualizacji rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku w celu powiększenia bazy danych dotyczących zagrożeń dla środowiska i ludzi.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu opinii o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych przedsięwzięć i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko) z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska ich budowy i eksploatacji.

Warunki pracy:
Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
praca administracyjno - biurowa,
zagrożenie korupcją,
praca w terenie,
użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
oświetlenie naturalne i sztuczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Siedziba urzędu w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość ustaw: O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Prawo ochrony środowiska, O ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Skuteczna komunikacja, rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, biologii, leśnictwa
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celow rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 22.05.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem -WOOŚ-IV.5/10/Z
starszy inspektor,
oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ),
-CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca"
tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową,
umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,
proponowane wynagrodzenie brutto : 2900 zł.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen.
UWAGA
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22/556-56-12.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony