Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Oddziale Opinii i Uzgodnień

Pracodawca: RDOŚ w Warszawie Numer referencyjny: WOOŚ-I.28/32- starszy inspektor Data publikacji: 23 marca 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Oddziale Opinii i Uzgodnień.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalających zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem uzgodnień warunków realizacji dla przedsięwzięć w celu określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanych przedsięwzięć w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej.
 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w celu uszczegółowienia i doprecyzowania warunków zawartych w wydanej wcześniej decyzji środowiskowej.
 • Przygotowanie opinii o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska, w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
 • Współpraca przy sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań z działalności Wydziału dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie prowadzonych postępowań.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca administracyjno-biurowa,
 • zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Siedziba RDOŚ w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, biologii, biotechnologii, geografii, geologii, geodezji, gospodarki przestrzennej, leśnictwa
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego administracji publicznej
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa-Prawo ochrony środowiska, ustawa-Prawo wodne, ustawa o odpadach

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 03.04.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem z dopiskiem na kopercie: WOOŚ-I.28/32- starszy inspektor.
oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjne zniszczone (za termin złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu do RDOŚ),
CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce „Praca”,
tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą mailową.
proponowane wynagrodzenie brutto: 2900 zł.
Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen.

UWAGA
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony