Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Główny specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 136313 Data publikacji: 12 kwietnia 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy o odpadach
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (decyzje uzgadniające warunki przeprowadzania działań naprawczych, decyzje nakładające warunki przeprowadza działań naprawczych)
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii)
 • Prowadzi postępowania administracyjne - przygotowuje projekty postanowień oraz decyzji, ustalających plan przeprowadzania remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Dokonuje wpisu do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodom w środowisku i szkód w środowisku, danych ze zgłoszenia wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodom w środowisku lub szkody w środowisku
 • Dokonuje wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi terenu, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
 • Prowadzi postępowania administracyjne w spawie wydania decyzji, skierowanej do władającego powierzchnią ziemi, o dokonaniu wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi
 • Przygotowuje projekt opinii odnośnie usuwania do morza urobku pochodzącego z prac czerpalnych

Warunki pracy:

  • Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;

  • Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych

  • Częste kontakty z klientem zewnętrznym

  • Wykonywanie zadań pod presją czasu

  • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek

  • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

  • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

  • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu80-748 Gdańsk Chmielna 54/57 Gdańsk

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe , kierunek: kierunek: biologia, chemia, inżynieria odzysku surowców i energii, technologie ochrony środowiska
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji rządowej i/lub samorządowej
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełnia/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 25.04.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę
   na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu umowę o pracę na czas nieokreślony

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony