Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Inspektor w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 91325 Data publikacji: 20 stycznia 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania w zakresie określonym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • Prowadzi postępowania dotyczące ochrony powierzchni ziemi;
 • Prowadzi postępowania dotyczące wydawania, cofania, ograniczania lub odmowy wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów instalacji na terenach zamkniętych (wyznaczonych na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej);
 • Prowadzi postępowania dotyczące wydawania, cofania, ograniczania lub odmowy wydania pozwoleń oraz przyjmowanie i analizowanie zgłoszenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych (wyznaczonych na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej);
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, że poza zakładem znajdującym się na terenie zamkniętym (wyznaczonym na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej), w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu;
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji na podstawie ustawy o odpadach;
 • Prowadzi procedury administracyjne i przygotowuje projektów decyzji – pozwoleń zintegrowanych na terenach zamkniętych (wyznaczonych na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej);
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty.

80-748 Gdańsk Chmielna 54/57

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie w zakresie: biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; kodeks postępowania administracyjnego, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, Prawo wodne, o ochronie przyrody oraz przepisów innych ustaw z zakresu ochrony środowiska, których znajomość jest niezbędna do wykonywania zadań na tym stanowisku;
 • Doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość uwarunkowań środowiskowych na terenie województwa pomorskiego;

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 31.01.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej zawarcie umowy na czas nieokreślony;

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony