Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych

Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 62599 Data publikacji: 20 marca 2020 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Planów Urządzenia Lasu i uproszczonych Planów Urządzenia Lasu;
 • Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem Planów Urządzenia Lasu, uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i zadań z zakresu gospodarki leśnej w części dotyczącej otulin rezerwatów przyrody oraz uzgadnianiem Planów Urządzenia Lasów w zakresie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
 • Udział w pracach dotyczących opracowywania i uzgadniania planów ochrony rezerwatów przyrody i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, w tym przygotowanie materiałów do dokumentacji przetargowej, udział w pracach nad planem, prowadzenie procedury ustanawiania zarządzeń w sprawie planu zadań ochronnych lub planu ochrony;
 • Realizowanie ustaleń planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, w tym weryfikacja w terenie ustaleń tych dokumentów, przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją umowy, odbiór prac i przygotowanie sprawozdań z wykonanych działań;
 • Ocena skuteczności podejmowanych działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody, przygotowanie informacji dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz potrzeb ochronnych dla tych form ochrony przyrody;
 • Weryfikacja terenowa stanu rezerwatów, programowanie zabiegów ochronnych zgodnych z celem ochrony, ocena działań konserwatorskich prowadzonych w rezerwatach w celu utrzymania prawidłowego stanu przedmiotu ochrony i przygotowanie zarządzeń w sprawie rezerwatów przyrody oraz zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody;
 • Udział w pracach związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody;
 • Gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, potrzeb w zakresie zmiany granic obszaru; przygotowanie danych do przetwarzania na potrzeby informatycznego systemu GIS w zakresie wynikającym ze wskazań PUL i uPUL; realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000;
 • Współpraca z zarządcami terenu, właścicielami gruntów, służbami mającymi wpływ na egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony przyrody, jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody w celu właściwego nadzoru nad rezerwatami przyrody, obszarami Natura 2000 oraz koordynowania siecią;
 • Archiwizacja wytworzonych akt

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w siedzibie Urzędu polegająca m. in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych,
Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych; przy narażeniu na czynniki biologiczne (np. ukąszenia owadów itp.);
Częste kontakty z klientem zewnętrznym,
Wykonywanie zadań pod presją czasu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy, warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy.
Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.
W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe ; profilowane w zakresie biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Prawo jazdy Kat. B;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Doświadczenie zawodowe w pracy terenowej lub zakresie administracji publicznej;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Doświadczenie w pracy w strukturach PGL LP lub inne w zakresie leśnictwa.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 06.04.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy powołać się na nr ogłoszenia:
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej zawarcie umowy na czas nieokreślony;
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony