Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Specjalista w Wydziale Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 80100 Data publikacji: 23 czerwca 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w pracach wydziału w zakresie prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu stanowisk i ostoi gatunków objętych ochroną prawną; ustalaniu i likwidowaniu stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów, a także strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w ww. zakresie,
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną oraz postępowań w zakresie uzgadniania usuwania drzew rosnących w pasach dróg publicznych,
 • Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do projektów czynnej ochrony gatunków i siedlisk oraz zwalczania gatunków inwazyjnych realizowanych przez wydział oraz uczestnictwo w ich realizacji na obszarze działania wydziału,
 • Bierze udział w postępowaniach i kontrolach funkcjonowania ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także kontrolach gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne, osoby prawne i fizyczne,
 • Prowadzi postępowania dotyczące łamania zakazów powołanych dla ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów,
 • Prowadzi sprawy związane z szacowaniem szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną, a także w czynnościach mających na celu zapobieganiu powstawaniu szkód,
 • Prowadzi postępowania dotyczące ustanowienia lub zniesienia ochrony przyrody w formie pomnika przyrody,
 • Archiwizuje wytworzone akta.

Warunki pracy: praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie, częste kontakty z klientem zewnętrznym, wykonywanie zadań pod presją czasu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na parterze w budynku bez windy, praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

80-748 Gdańsk Chmielna 54/57 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Doświadczenie w administracji publicznej,
 • Umiejętność pracy z systemami GIS,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 05.07.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony