Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Numer referencyjny: 76551 Data publikacji: 01 kwietnia 2021 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Ustalenie właścicieli działek, w tym pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla działek zgłoszonych do objęcia działaniami w projekcie.
 • Przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego dot. m.in. sprzętu, promocji projektu, logistyki spotkań z właścicielami gruntów.
 • Udział w przygotowaniu merytorycznym i obsługa kancelaryjna spotkań z właścicielami działek objętych projektem.
 • Przygotowanie dokumentacji do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń (budowa zastawek, ewentualnie zasypywanie rowów melioracyjnych).
 • Wsparcie przy nadzorowaniu i odbieraniu prac wykonawców zewnętrznych.
 • Gromadzenie i systematyzowanie dokumentacji związanej z projektem.
 • Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

Warunki pracy:
  • praca biurowa i w terenie 
  • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
  • zagrożenie korupcją
  • konieczność przemieszczania się pomiędzy biurem projektu a siedzibą RDOŚ w Kielcach (ok. 300 m)

Kielce Praca na terenie Kielc i woj. świętokrzyskiego

Biuro projektu
ul. Zagórska 57
25-344 Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie profilowe lub wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewne
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w jednostce związanej z ochroną środowiska - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawnych dot. ochrony przyrody
 • Znajomość zasad i procedur związanych z projektami dofinansowywanymi z UE
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Zdolności analityczne i kreatywność
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Odbyte szkolenia dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy z mapami, w tym w środowisku GIS
 • Odporność na stres
 • Znajomość siedlisk zależnych od wód oraz zaleceń ochronnych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego
 • Kopia dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych

Termin składania dokumentów: 12.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu)

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony