Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Numer referencyjny: 52580 Data publikacji: 14 sierpnia 2019 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną gatunkową, w tym: przygotowywanie projektów zezwoleń (decyzji, zarządzeń) na czynności podlegające zakazom.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, likwidowaniem oraz funkcjonowaniem stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin, grzybów objętych ochroną gatunkową oraz stref ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii o braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony oraz planami zadań ochronnych danego obszaru Natura 2000 oraz o możliwości zalesienia gruntów rolnych na terenie parku krajobrazowego i jego otuliny, rezerwatu przyrody i obszarów Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii i uzgodnień odnośnie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000.
 • Uzgadnianie usuwania drzew w pasach drogowych dróg publicznych z wyłączeniem obcych gatunków topoli.
 • Prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń o zamiarze prowadzenia działań w szczególności w obrębie cieków naturalnych, związanych z utrzymaniem wód.
 • Udział w wizjach terenowych w rezerwatach przyrody.

Warunki pracy:
 • praca administracyjno- biurowa oraz w terenie
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • siedziba jednostki znajduje się na I i II piętrze (brak wind)

ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu biologii, leśnictwa, rolnictwa
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • Umiejętność przewidywania skutków podejmowania decyzji
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość ustawy prawo wodne, o lasach
 • Znajomość gatunków roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych
 • Umiejętność obsługi programów informatycznych, w tym oprogramowania GIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego roboczego UE

Termin składania dokumentów: 26.08.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny, CV i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem swojego imienia i nazwiska oraz numeru ogłoszenia na które to składana jest aplikacja. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony