Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Numer referencyjny: 120769 Data publikacji: 15 maja 2023 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydaje uzgodnienia w ramach procedury zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez inne organy;
 • Uzgadnia środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub/i przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, jeśli przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko;
 • Przygotowuje opinie o dokumentach (karty informacyjne, raporty o oddziaływaniu na środowisko na prawach eksperta z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji środowiskowej w celu stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko;
 • Wydaje postanowienia w ramach procedury zmierzającej do wydania zezwolenia na realizację przedsięwzięć lub decyzji o pozwoleniu na budowę przez inne organy, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Stes związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ocenami oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość zagadnień i przepisów dot. ocen oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel) poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
 • Umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Odbyte szkolenia z zakresu zagadnień dot. wpływu przedsięwzięć na przyrodę;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Asertywność;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ocenami oddziaływania na środowisko;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie znajomości zagadnień dot. wpływu przedsięwzięć na przyrodę;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego.

Termin składania dokumentów: 26.05.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu).

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony