Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Numer referencyjny: Oferta pracy w służbie cywilnej nr 15298 Data publikacji: 13 września 2017 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 2) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie raportu w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego przez innego organu;
 • Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć w toku procedury oceny oddziaływania na środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Opiniowanie kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w zakresie ochrony przyrody i gospodarki odpadami;
 • Prowadzenie postępowań związanych z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć w toku ponownej procedury ocen oddziaływania na środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Przyjmowanie zgłoszeń konieczności realizacji przedsięwzięć, których wyłącznym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności;
 • Prowadzenie spraw związanych z analizami porealizacyjnymi oraz monitoringami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • Prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

Warunki pracy:
 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • wykonywanie zadań pod presją czasu;
 • częste kontakty z klientem zewnętrznym;
 • praca na XI bądź XII piętrze;
 • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;
 • windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
 • niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie bądź wyższe
 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • Umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień) i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: średnie bądź wyższe z zakresu biologii, chemii, fizyki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa, geografii, ekologii i pokrewnych oraz administracji
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów związanych z procesem inwestycyjnym: prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody i gospodarki odpadami
 • Przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowaniu administracyjnego
 • Znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość zasad i technik legislacyjnych
 • Prawo jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonaniu umowy - protokoły odbioru)
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin składania dokumentów: 25.09.2017
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej. Informacje powyższe będą zamieszczone także na stronie internetowej RDOŚ w Łodzi.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenie informacji o wyniku naboru, w pok. 1209 (XII piętro) siedziby RDOŚ w Łodzi.
Pozostałe oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Mile widziane oferty osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 665-03-74.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami."
▲  Do góry strony