Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Numer referencyjny: 121827 Data publikacji: 02 czerwca 2023 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszar Natura 2000;
 • Uzgadnia środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszar Natura 2000;
 • Prowadzi sprawy związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Prowadzi sprawy związane z kontrolą wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadza określone czynności w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości;
 • Prowadzi sprawy wynikające ze stwierdzenia nieważności decyzji wydanych przez inne organy w przypadkach, gdy zostały wydane bez uzyskania wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Wydaje wewnętrzne opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określa zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Wydaje wewnętrzne uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszar Natura 2000.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno - biurowa;
 • Praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji ciała;
 • Krajowe wyjazdy służbowe;
 • Kontakt z klientem zewnętrznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • Praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
 • Wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych;
 • Winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska lub/i inżynierii środowiska lub/i hydrologii lub/i geologii lub/i melioracji lub wyższe z zakresu kierunków pokrewnych ochronie środowiska i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska;
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 • Znajomość ustaw : Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub/i w ochronie środowiska;
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach;
 • Identyfikacja z misją urzędu.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 09.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony