Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Starszy specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Numer referencyjny: 81789 Data publikacji: 23 lipca 2021 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opiniuje potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • uzgadnia środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • przeprowadza kontrole organów dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • opiniuje projekty dokumentów o charakterze strategicznym, w celu zapewnienia właściwej strategii rozwoju gmin, powiatów, regionów i województwa
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw kierowanych do Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

35-001 Rzeszów Piłsudskiego 38 Rzeszów

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu: ochrony środowiska lub/i inżynierii środowiska lub/i chemii lub/i fizyki i akustyki lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska i działów pokrewnych
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska oraz minimum 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego oraz znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Organizacja pracy własnej
 • Rzetelność i terminowość
 • Doskonalenie zawodowe
 • Identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie: ocen oddziaływania na środowisko, oddziaływań na klimat akustyczny, emisji pól elektromagnetycznych
 • Przeszkolenie z zakresu: ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ocen oddziaływania na środowisko, z zakresu budownictwa, gospodarki wodnej
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo wodne
 • Umiejętności: rozwiązywanie problemów, współpracy, odpowiedzialność, zarządzanie zasobami, interdyscyplinarność, samodzielność, inicjatywa

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzające odbyte szkolenie/szkolenia

Termin składania dokumentów: 06.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony