Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. planowania gospodarowania wodami

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RZGW w Warszawie Numer referencyjny: Specjalista w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami Data publikacji: 14 września 2017 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowanie danych i materiałów dla potrzeb realizacji zadań związanych z korzystaniem z wód i planowaniem gospodarowania wodami mającymi wpływ na środowisko;
 • udział w przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wydziału;
 • prowadzenie postepowań w sprawie decyzji środowiskowych, w tym decyzji związanych z zgodnością inwestycji z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, dla których RZGW w Warszawie jest wnioskodawcą;
 • rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem opinii dotyczących zgodności poszczególnych przedsięwzięć z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym samodzielna analiza formalna i rzeczowa wniosków;
 • udział w sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko;
 • opiniowanie kart informacyjnych, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, operatów wodnoprawnych oraz innych dokumentów przekazanych do Wydziału ZP celem opiniowania;
 • analizowanie zgodności poszczególnych przedsięwzięć z celami środowiskowymi wynikającymi z Dyrektywy siedliskowej, Dyrektywy ptasiej, Ramowej Dyrektywy Wodnej;
 • współpraca przy przygotowaniu wniosków aplikacyjnych dla projektów środowiskowych realizowanych przez komórkę organizacyjną.

Warunki pracy:
 • praca biurowa w siedzibie urzędu,
 • praca poza siedzibą urzędu wynikająca z zakresu obowiązków służbowych (delegacje służbowe),
 • udziały w konferencjach, szkoleniach.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk przyrodniczych, ochrony środowiska
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w branży ochrony środowiska lub gospodarki wodnej
 • Bardzo dobra obsługa komputera (MS Office, Internet)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość Systemów Informacji Przestrzennej oraz obsługa programów ArcGis i Quantum GIS
 • Znajomość krajowych i unijnych przepisów z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, ochrony i korzystania z wód, a także Dyrektywy siedliskowej, Dyrektywy ptasiej, Ramowej Dyrektywy Wodnej
 • Znajomość ustawy OOŚ, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Obowiązkowość, skrupulatność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętne zarządzanie czasem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w sporządzaniu, weryfikacji lub opiniowaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko lub w przygotowywaniu opinii o tych dokumentach
 • Znajomość Kpa
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów świadczących o wszystkich posiadanych umiejętnościach) w przypadku posiadania takiego doświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów: 27.09.2017
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów). Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oświadczenia oraz kwestionariusze osobowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie mogą być składane zgodnie ze wzorami nr 1 i nr 2 zamieszczonymi na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/Praca
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(22) 58-70-300/222

Informacje o pracodawcy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zarządza obszarem o powierzchni 111,47 tys. km2 (ok. 1/3 powierzchni Polski). Obejmuje on dorzecze Wisły (region wodny Środkowej Wisły) i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie. Administruje 29 rzekami o łącznej długości 3 001,36 km.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami."
▲  Do góry strony