Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Kształtowania Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urzad Miasta Katowice Numer referencyjny: OZ/99/2022 Data publikacji: 19 lipca 2022 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (6 miesięcy, docelowo na czas nieokreślony) Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła sprawy z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • prowadziła sprawy z zakresu udzielania informacji o środowisku,
 • wprowadzała informacje o środowisku do bazy danych: System Informacji o Środowisku (SIOŚ), prowadzonym w systemie informatycznym MSZ-KIIP,
 • wprowadzała informacje o środowisku do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • opiniowała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowała programy z zakresu ochrony środowiska.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

- o charakterze formalnym -
 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ochrona środowiska, inżynieria środowiska,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -
 • dobra znajomość przepisów:
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w obszarze ocen oddziaływania na środowisko,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność w mowie i piśmie.

Oferujemy

Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.700 zł brutto,
 • dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

Inne informacje

Warunki pracy na danym stanowisku:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - VI piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie (przeprowadzanie wizji na obszarze Katowic oraz innych miast aglomeracji śląskiej), wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:
W czerwcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe” link: RODO - klauzula informacyjn

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urzad Miasta Katowice

Urząd Miasta Katowice – nabór na stanowiska urzędnicze.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony