Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Stanowisko ds. energetyki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Miasta Krakowa Numer referencyjny: NR REF. 12-GK-2022 Data publikacji: 02 czerwca 2022 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (nieokreślony) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • Współpraca w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej z miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
 • Kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • Określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej poprzez:
 1. udział w opracowywaniu strategii rozwoju miasta, aglomeracji i województwa,
 2. przygotowywanie koncepcji rozwojowych, opracowań studialnych, założeń, koncepcji, planów i programów w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej oraz opiniowanie opracowań wykonanych przez inne podmioty,
 3. udział w opracowywaniu i aktualizacji programów inwestycyjnych, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej, dla strategicznych elementów systemu energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej.
 • Planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej poprzez:
 1. opracowywanie wytycznych i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opiniowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury energetycznej,
 3. opiniowanie planów rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło.
 4. monitorowanie zgodności planów przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 5. opiniowanie planowanych działań związanych z zarządzaniem zużyciem energii, efektywnością energetyczną, gospodarką niskoemisyjną oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.
 • Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i monitorowanie jego realizacji.
 • Koordynacja działań w zakresie kompleksowej informacji dotyczącej energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.
 • Współpraca z uczelniami i ośrodkami badawczymi przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.
 • Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie energetyki, gospodarki niskoemisyjnej i neutralności klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.
 • Współpraca z partnerami lokalnymi i międzynarodowymi w ramach realizacji projektu unijnego ATELIER.
 • Koordynacja działań w zakresie przygotowania analiz przestrzennych oraz aktualizacji narzędzia „Mapa Ciepła dla Krakowa”.

Wymagania

Wymagania niezbędne (formalne):

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Wiedza o systemie zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz o źródłach wytwórczych energii – Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przejęty Uchwałą Nr CXIX/1870/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r.
 • Znajomość opracowania Poradnik Energetyka Gminnego (https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/aktualnosci/podrecznik-energetyka-gminnego).
 • Ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony klimatu, energii odnawialnej, efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego.
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Oferujemy

Oferujemy:
 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).
 • Stanowisko: Referent, Podinspektor.
 • Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu – Urząd Miasta Krakowa.
 • Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 17a.
 • Informacje w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Dostępność budynków – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK
 • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.800,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia
 • 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Dostęp do najnowszych technologii.
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Inne informacje

 • Dyspozycyjność – tak ( ewentualne delegacje i szkolenia).
 • Praca przy komputerze – tak.
 • Praca w terenie - tak.
 • Praca w weekendy – tak (okazjonalnie).
 • Uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B – nie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Referat Energetyki
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony