Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Starszy specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 72530 Data publikacji: 22 grudnia 2020 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji.
Liczba stanowisk pracy: 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Organizuje proces inwestycyjny dla poszczególnych zadań w zakresie robót hydrotechnicznych wraz z innymi, czerpalnych i refulacyjnych, z ewentualnym wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru
 • Monitoruje przebieg realizacji robót oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych
 • Prowadzi sprawy związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty związane z realizacją umów na roboty budowlane
 • Sporządza opinie w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych oraz bierze udział w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych
 • Sporządza sprawozdania oraz prowadzi statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług

Warunki pracy:
 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie
 • Warunki uciążliwe:
- praca na wysokości powyżej 3 metrów
- zmienne warunki atmosferyczne
- praca w terenie
 • Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
 • Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe (kierunek budownictwo)
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • Uprawnienia budowlane
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub hydrotechnicznej
 • Studia podyplomowe w obszarze zarządzania projektami
 • Potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Umiejętność obsługi programu Norma PRO

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 15.01.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
• Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4726,34 zł - 5533,03 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 34 60 lub 59 84 81 990 wew. 52

Informacje o pracodawcy

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony