Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
04.03.2021 04 marca 2021

Starszy specjalista w Zespole ds. Energetyki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 71860 Data publikacji: 03 grudnia 2020 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole ds. Energetyki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi bieżącą kontrolę i nadzór inwestorski realizowanych inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Rozlicza nadzorowane roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza sprawozdania z przebiegu realizowanych robót
 • Opracowuje projekty rozwoju systemów elektroenergetycznych Urzędu
 • Rozlicza oraz wystawia faktury za zużytą energię elektryczną
 • Przygotowuje i opiniuje umowy na dostawę energii elektrycznej
 • Bierze udział w naradach i komisjach odbioru robót elektrycznych
 • Kontroluje stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach Urzędu
 • Prowadzi książki obiektów budowlanych w odniesieniu do budowli sieci technicznych – elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych

Warunki pracy:

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- praca na wysokości do 3 metrów
- zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie

Narzędzia i materiały pracy: - komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Gdynia ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze elektrotechnika, energetyka, elektronika i automatyka, automatyka, telekomunikacja
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w branży elektroenergetycznej przy realizacji obiektów budowlanych, praca w biurach projektowych
 • Uprawnienia SEP: E1
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa energetycznego i budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w branży elektroenergetycznej w administracji publicznej
 • Uprawnienia SEP: D1
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 31.01.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 730,68 - 3 931,84 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 35 70.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony