Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Zastępca naczelnika wydziału w Wydziale Realizacji Inwestycji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 64436 Data publikacji: 22 czerwca 2020 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: zastępca naczelnika wydziału w Wydziale Realizacji Inwestycji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • organizowanie pracy Wydziału poprzez kierowanie zespołem pracowników i nadzór nad realizowanymi projektami podczas nieobecności Naczelnika Wydziału
 • przygotowywanie OPZ na Inżyniera Kontraktu; udział w postępowaniu przetargowym
 • przygotowanie OPZ na Wykonawcę Robót Budowlanych; udział w postępowaniu przetargowym; nadzorowanie i rozliczanie robót inwestycyjnych
 • opiniowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przyszłych inwestycji
 • zlecanie dokumentacji zamiennej lub dla robót awaryjnych
 • współudział w zakresie technicznym w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych dla pozyskania funduszy na realizację robót
 • nadzorowanie i rozliczanie Inżyniera Kontraktu
 • udział w opiniowaniu inwestycji projektowanych przez innych inwestorów w rejonach portowych

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
krajowe wyjazdy służbowe,
zagrożenie korupcją,
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
praca na wysokości powyżej 3 metrów,
zmienne warunki atmosferyczne - praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
winda
brak podjazdu
brak schodołazu
toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
drzwi odpowiedniej szerokości
brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe (budowlane)
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • uprawnienia budowlane
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe (budowlane hydrotechniczne, morskie, wodne)
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami/kierowania zespołem
 • Studia podyplomowe FIDIC
 • studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych
 • uprawnienia budowlane hydrotechniczne lub konstrukcyjne bez ograniczeń
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 30.06.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5388,76 zł
do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 34 60, 59 84 74 234

Informacje o pracodawcy

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony