Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Główny specjalista w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 117868 Data publikacji: 23 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 2) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przeprowadza analizy porównawcze działalności przedsiębiorstw regulowanych w tym: sporządza projekcje finansowe, analizuje rynek kapitałowy oraz działania innych regulatorów, a także uczestniczy w opracowywaniu modeli ekonometrycznych
 • uczestniczy w przygotowaniu założeń do kalkulacji taryf operatorów systemów dystrybucyjnych oraz prowadzi postępowania administracyjne w zakresie taryfowania przedsiębiorstw energetycznych
 • prowadzi postępowania związane z procesem uzgadniania projektów planów rozwoju (i ich aktualizacji) przedsiębiorstw elektroenergetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną
 • tworzy, aktualizuje i przeprowadza przekrojowe analizy w zakresie wzrostów płatności odbiorców energii elektrycznej wynikających z taryf operatorów systemów dystrybucyjnych oraz opracowuje standardy sprawozdawczości przedsiębiorstw energetycznych
 • opracowuje, a następnie aktualizuje projekt wytycznych i zaleceń zapewniających jednolite formy planów rozwoju oraz sprawozdań z realizacji tych planów oraz analizuje składane corocznie przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii, sprawozdania z realizacji planów rozwoju
 • prowadzi bieżącą kontrolę stosowania taryf dla energii elektrycznej przez operatorów systemów elektroenergetycznych
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw i odbiorców energii elektrycznej mające związek z procesem regulacji
 • przygotowuje stanowiska, opinie i rekomendacje, w ramach prowadzonej przez Prezesa URE współpracy międzynarodowej oraz uczestniczy w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych w ramach tej współpracy

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.


02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • Znajomość prawa energetycznego w szczególności w zakresie dotyczącym taryfowania oraz planów rozwoju przedsiębiorstw elektroenergetycznych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej, w szczególności w zakresie rodzaju przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub techniczne
 • Umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1110)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 06.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

  • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert
  • Zadanie symulacyjne/próbki pracy
  • Sprawdzian wiedzy (ustny)
  • Rozmowa kwalifikacyjna w formie wywiadu ustrukturyzowanego

Istnieje możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb, jakie kandydat/kandydatka posiada w procesie rekrutacji, e-mailem: rekrutacja@ure.gov.pl lub telefonicznie 22 487 56 76.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony