Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

Radca w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 118128 Data publikacji: 27 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące kodeksów sieci w zakresie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, odbioru, systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego,
 • Prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące kodeksów sieci w zakresie stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych,
 • Prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące wytycznych w zakresie pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej,
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wyznaczania operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania,
 • Przygotowuje projekty stanowisk Prezesa Urzędu w sprawach odwołań od decyzji wydawanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz w sprawach innych, niewymienionych powyżej,
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych,
 • Tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania,
 • Uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych i zespołach zadaniowych ACER i CEER.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
 • Praca pod presją czasu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego,
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym lub jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Znajomość prawa energetycznego w zakresie zadań organu regulacyjnego,
 • Znajomość europejskiego prawa w zakresie kodeksów sieciowych, w szczególności kodeksów przyłączeniowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne,
 • Wiedza z zakresu elektroenergetyki, w szczególności na temat sieci elektroenergetycznej przesyłowej i dystrybucyjnej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1110),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 11.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • Rozmowa kwalifikacyjna w formie wywiadu ustrukturyzowanego.

Istnieje możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb, jakie kandydat/kandydatka posiada w procesie rekrutacji, e-mailem: rekrutacja@ure.gov.pl lub telefonicznie 22 487 56 76.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony