Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 79888 Data publikacji: 21 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Współpracy Międzynarodowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje informacje i komunikaty z zakresu unijnej polityki energetycznej oraz innych aspektów współpracy międzynarodowej,
 • Przygotowuje analizy dotyczące unijnej polityki energetycznej oraz gromadzi informacje i porównuje rozwiązania stosowane w państwach członkowskich UE i innych państwach,
 • Przygotowuje plany wyjazdów zagranicznych pracowników URE i nadzoruje ich realizację,
 • Przygotowuje plan zaangażowania pracowników URE w prace ACER, CEER, ERRA oraz nadzoruje jego realizację,
 • Uczestniczy w pracach związanych z promowaniem roli Prezesa URE i Urzędu we wspólnej polityce energetycznej oraz w innych aspektach współpracy z zagranicą zarówno na forum krajowym jak i zagranicznym, w tym poprzez publikowanie informacji z tego zakresu na stronie internetowej Urzędu,
 • Współpracuje z zagranicznymi instytucjami i organizacjami oraz uczestniczy w pracach grup i zespołów w ramach struktur tych instytucji i organizacji,
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania kierowane przez podmioty zagraniczne dotyczące obszaru polityki energetycznej,
 • Uczestniczy w organizacji spotkań, konferencji, seminariów oraz innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym, organizowanych przez Prezesa URE.

Warunki pracy: Praca administracyjno - biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej lub administracji publicznej lub w obszarze energetyki,
 • Dobra znajomość prawa energetycznego - krajowego i unijnego,
 • Dobra znajomość zasad funkcjonowania rynku energii – krajowego i unijnego,
 • Dobra znajomość unijnej polityki energetycznej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub innego języka UE na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 02.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony