Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: specjalista - OT Gdańsk Data publikacji: 29 sierpnia 2018 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych,
 • ­Udział w pracach zespołów problemowych,
 • ­Analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych,
 • ­Rozpatrywanie skarg i udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
 • ­Rozpatrywanie spraw spornych.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Obiekt przy ul. Okopowej 7 w Gdańsku w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym lub w obszarze postępowań administracyjnych,
 • Dobra znajomość prawa energetycznego i kpa oraz umiejętność jego stosowania w praktyce,
 • Podstawowa umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze lub magisterskie ekonomiczne lub magisterskie administracyjne lub wyższe magisterskie nieprofilowe i studia podyplomowe kierunkowe,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • życiorys/CV i list motywacyjny (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie http://bip.ure.gov.pl/bip/praca-w-ure/stanowiska-pracy-niebe/formularze-do-pobrania/365,Formularze-do-pobrania.html)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.)

Termin składania dokumentów: 19.09.2018
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego / osobistego doręczenia oferty do urzędu).
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Planowane techniki i metody naboru:
weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
test wiedzy,
zadanie symulacyjne,
wywiad strukturalizowany.
Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych
5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów z testu wiedzy.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony