Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 136240 Data publikacji: 11 kwietnia 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • księguje wyciągi banków oraz wszelkie dokumenty będące podstawą dokonania przypisu należności w zakresie dochodów budżetowych, uzgadnia poprawność dokonanych zapisów, przygotowuje przekazanie dochodów do Ministerstwa Finansów oraz przygotowuje przelewy zwrotów nadpłat i nienależnie wniesionych opłat koncesyjnych i kar
 • monitoruje stany zadłużenia, weryfikuje terminowość i prawidłowość obliczania corocznych opłat wnoszonych przez Przedsiębiorców z tytułu uzyskania przez nich koncesji oraz kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa URE
 • prowadzi korespondencję z koncesjonariuszami oraz komórkami organizacyjnymi URE w zakresie poboru opłat koncesyjnych i kar pieniężnych, w tym wezwań do zapłaty oraz współpracuje i uzgadnia należności w zakresie dotyczącym windykacji należności, w tym przekazuje informację o wpłatach podmiotów, w stosunku do których prowadzone są czynności windykacyjne
 • sporządza sprawozdania budżetowe w zakresie dochodów, w szczególności: Rb-27, sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, Informację dodatkową oraz inne informacje z zakresu realizacji dochodów budżetowych
 • uzgadnia ewidencje oraz inwentaryzację sald kont analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
 • sporządza informację z zakresu realizacji dochodów Urzędu dla potrzeb Kierownictwa, współuczestniczy w analizie i planowaniu

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.00-869 Warszawa ul. Towarowa 25a Warszawa ul. Towarowa 25A, 00-869 Warszawa​.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub windykacji należności w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
 • Znajomość szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi MS Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Program księgowy Xpertis
 • Bankowość elektroniczna NBP
 • Umiejętność stosowanie prawa w praktyce

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy/zaświadczenia o zatrudnieniu/referencje/zakresy obowiązków/opisy stanowisk pracy)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 22.04.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony