Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

Specjalista w Południowo-Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 120452 Data publikacji: 11 maja 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Audyty energetyczne, Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych;
 • Monitoruje działalność przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu w zakresie wypełniania nałożonych obowiązków;
 • Prowadzi sprawy dotyczące regulowania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, w szczególności prowadzi rejestr wytwórców energii w małej instalacji odnawialnego źródła energii (RMIOZE);
 • Rozpatruje skargi i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Obiekt przy ul. Marszałka J.Piłsudskiego 49-57 we Wrocławiu w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie taryf i koncesji;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem;
 • Umiejętność obsługi MS Excel;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale technicznym lub w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 25.05.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony