Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Starszy inspektor w Południowym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 78245 Data publikacji: 17 maja 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 2) Doświadczenie: - Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Południowym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych,
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych w zakresie paliw i energii,
 • Monitoruje działalność przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu i paliw ciekłych, w zakresie wypełniania nałożonych obowiązków,
 • Rozpatruje skargi i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych,
 • Prowadzi sprawy dotyczące regulowania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, w szczególności prowadzi rejestr wytwórców energii w małej instalacji odnawialnego źródła energii (MIOZE),
 • Prowadzi sprawy związane z powoływaniem i odwoływaniem komisji kwalifikacyjnych, a także ze zmianami składów osobowych ww. komisji oraz przedłużaniem ich kadencji; udziela także wyjaśnień na zapytania dotyczącego tego zakresu.

Warunki pracy:
Praca administracyjno - biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy ul. Sokolskiej 65 w Katowicach w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181
40-087 Katowice ul. Sokolska 65

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • Podstawowa znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie taryf i koncesji,
 • Podstawowa znajomość specyfiki rynku energetycznego, w szczególności w zakresie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych,
 • Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 25.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony