Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Starszy specjalista w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 75101 Data publikacji: 26 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Spalanie, kogeneracja
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • monitoruje realizację przez podmioty zobowiązane obowiązków związanych z mechanizmami wsparcia wytwarzania energii w kogeneracji oraz z mechanizmem wsparcia efektywności energetycznej, a także monitoruje realizację przez podmioty objęte systemem rekompensat obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • weryfikuje wnioski o przyznanie rekompensat w zakresie ich poprawności, wiarygodności oraz dokładności, w tym prowadzi postępowania wyjaśniające
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa z zakresu systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, systemu wsparcia efektywności energetycznej oraz systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie umarzania świadectw efektywności energetycznej
 • przygotowuje do publikacji informacje o osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania dotyczące systemów wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji, efektywności energetycznej oraz systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
 • realizuje zadania związane z elektroniczną wymianą danych z Towarową Giełdą Energii w zakresie umorzonych świadectw efektywności energetycznej
 • przygotowuje akta postępowań dotyczących odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia, w sprawach należących do właściwości wydziału wynikających z systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w przemyśle, lub w administracji publicznej, lub w obsłudze prawnej, lub w obszarze ochrony środowiska, lub rachunkowości przedsiębiorstw
 • Znajomość przepisów prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji i uiszczania opłaty zastępczej, w szczególności przepisu art. 9a, 9l ust. 1, 9m, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • Znajomość przepisów ustawy o efektywności energetycznej, w brzmieniu sprzed 2016 r., w zakresie obowiązku uzyskania oszczędności energii, w szczególności przepisu art. 12, 13, 25-27, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • Znajomość przepisów ustawy o efektywności energetycznej, w brzmieniu aktualnie obowiązującym, w zakresie obowiązku uzyskania oszczędności energii, w szczególności przepisu art. 10-17, 28, 30-32, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność współpracy, komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze lub administracyjne, lub ekonomiczne, lub w zakresie nauk ścisłych, lub techniczne, lub w zakresie ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 12.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony