Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Starszy specjalista w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 103947 Data publikacji: 10 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące wydania świadectw efektywności energetycznej, w tym wydaje świadectwa efektywności energetycznej w przypadku zaistnienia przesłanek do ich wydania oraz przygotowuje projekty postanowień w przedmiocie odmowy wydania świadectwa efektywności energetycznej
 • analizuje zawiadomienia o zakończeniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • współpracuje z podmiotem prowadzącym rejestr świadectw efektywności energetycznej, w szczególności informuje ten podmiot o wydanych świadectwach
 • przygotowuje zawiadomienia do podmiotów o negatywnej weryfikacji oszczędności energii, o obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej oraz monitoruje wykonanie obowiązku przez podmiot zobowiązany
 • przygotowuje do publikacji w BIP URE informacje o wydanych świadectwach efektywności energetycznej wraz z kartą audytu
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania dotyczące przepisów ustawy o efektywności energetycznej w zakresie związanym z wydawaniem świadectw efektywności energetycznej oraz wykonywaniem przez przedsiębiorców obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstwa
 • uczestniczy w analizowaniu zawiadomień o zakończeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa na potrzeby przekazania ministrowi do spraw energii informacji o liczbie przeprowadzonych audytów oraz możliwych do uzyskania oszczędnościach energii
 • prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie właściwości wydziału

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze poprawy efektywności energetycznej lub ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o efektywności energetycznej w zakresie wydawania świadectw efektywności energetycznej oraz przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub w zakresie nauk przyrodniczych
 • Przeszkolenie w zakresie: audytu energetycznego, charakterystyki energetycznej budynku, mechanizmów wsparcia w ramach pomocy publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 31.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • Rozmowa kwalifikacyjna w formie wywiadu ustrukturyzowanego

Istnieje możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb, jakie kandydat/kandydatka posiada w procesie rekrutacji, e-mailem: rekrutacja@ure.gov.pl lub telefonicznie 22 487 56 76

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony