Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista w Departamencie Komunikacji Społecznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 60528 Data publikacji: 04 lutego 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Edukacja i komunikacja: Inicjatywy, wydarzenia
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Komunikacji Społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opracowywanie i redagowanie projektów odpowiedzi na zapytania dziennikarskie,
 • tworzenie, opracowywanie i redagowanie treści, projektów komunikatów oraz informacji na potrzeby publikacji w serwisach internetowych URE oraz w mediach społecznościowych na kanałach prowadzonych przez URE,
 • wykonywanie prac redakcyjnych i edycyjnych w ramach portali oraz kanałów społecznościowych URE,
 • udział w organizacji spotkań z przedstawicielami środków masowego przekazu i innych środowisk opiniotwórczych, konferencji eksperckich, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz innych przedsięwzięć komunikacyjnych,
 • udział w procesie publikacji wydawnictw URE oraz przygotowania projektów sprawozdań i raportów z działalności Prezesa URE,
 • udział w procesie opracowywania oraz publikowania programów i materiałów informacyjno-edukacyjnych popularyzujących wiedzę o rynkach energii, w szczególności o prawach odbiorców na tych rynkach,
 • dokonywanie stałego przeglądu informacji na temat szeroko pojętego sektora elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań i roli Prezesa URE, oraz przygotowywanie codziennego monitoringu mediów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z mediami lub public relations,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2),
 • znajomość przepisów ustawy Prawo prasowe,
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • wiedza z zakresu komunikacji społecznej,
 • wiedza z zakresu prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych,
 • umiejętność tworzenia i redagowania informacji i komunikatów prasowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania i wnioskowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji internetowej lub prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych, lub w realizacji projektów z zakresu komunikacji społecznej, w tym finansowanych z funduszy unijnych,
 • Przeszkolenie z zakresu komunikacji społecznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (C1),
 • podstawowa znajomość specyfiki rynku energii,
 • znajomość systemów zarządzania treścią CMS,
 • znajomość innych programów komputerowych: edytorskich lub graficznych,
 • umiejętność planowania i budżetowania projektów.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
 • możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 25.02.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres mailowy).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania: "Oświadczenie dla kandydatów w naborze").
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub w formie skanów dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl (podając w temacie symbol naboru „starszy specjalista-DSK/ZP/3”)
Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: rekrutacja@ure.gov.pl)
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Proponowany minimalny mnożnik wynagrodzenia zasadniczego - 2,20.
Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony