Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Starszy specjalista w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: 101094 Data publikacji: 22 czerwca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przeprowadza analizy porównawcze działalności przedsiębiorstw regulowanych w tym: sporządza projekcje finansowe, analizuje rynek kapitałowy oraz działania innych regulatorów oraz uczestniczy w opracowywaniu modeli ekonometrycznych
 • uczestniczy w przygotowaniu założeń do kalkulacji taryf operatorów systemów dystrybucyjnych oraz prowadzi postępowania administracyjne w zakresie taryfowania przedsiębiorstw energetycznych
 • prowadzi postępowania związane z procesem uzgadniania projektów planów rozwoju (i ich aktualizacji) przedsiębiorstw elektroenergetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną
 • tworzy, aktualizuje i przeprowadza przekrojowe analizy w zakresie wzrostów płatności odbiorców energii elektrycznej wynikających z taryf operatorów systemów dystrybucyjnych oraz opracowuje standardy sprawozdawczości przedsiębiorstw energetycznych
 • opracowuje, a następnie aktualizuje projekt wytycznych i zaleceń zapewniających jednolite formy planów rozwoju oraz sprawozdań z realizacji tych planów oraz analizuje składane corocznie, przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii, sprawozdania z realizacji planów rozwoju
 • prowadzi bieżącą kontrolę stosowania taryf operatorów systemów elektroenergetycznych
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw i odbiorców energii elektrycznej mające związek z procesem regulacji
 • przygotowuje stanowiska, opinie i rekomendacje, w ramach prowadzonej przez Prezesa URE współpracy międzynarodowej oraz uczestniczy w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych w ramach tej współpracy

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub obszarze postępowań administracyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1
 • Znajomość prawa energetycznego w szczególności w zakresie dotyczącym taryfowania oraz planów rozwoju
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej w szczególności w zakresie rodzaju przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub techniczne

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 13.07.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony