Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Bydgoszcz Numer referencyjny: 43872 Data publikacji: 05 marca 2019 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Wydział Administracyjno-Techniczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Planowanie, organizacja i kierowanie pracą Wydziału Administracyjno-Technicznego,
 • Nadzór nad zaopatrywaniem Inspektoratu w środki trwałe, wyposażenie oraz inne materiały niezbędne do sprawnego funkcjonowania Inspektoratu, w tym przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych,
 • Prowadzenie spraw z zakresu administrowania budynkami i gruntami będącymi w dyspozycji Inspektoratu,
 • Prowadzenie spraw w zakresie organizacji i nadzoru nad środkami transportu,
 • Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz kontrolowanie wykonania umów zawieranych w celu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu,
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i ubezpieczenia mienia Inspektoratu,
 • Planowanie i nadzorowanie robót remontowo-budowlanych, określanie terminów i sporządzanie planów wykonywania remontów oraz przeglądów technicznych.

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie urzędu, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • Praca wymaga dobrej komunikatywności,
 • Siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy, praca na drugim piętrze,
 • Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne, techniczne lub pokrewne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych,
 • Znajomość przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
 • Znajomość zagadnień dotyczących umów cywilno-prawnych,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
 • Prawo jazdy kat B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem,
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym,
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca uprawnienie do kierowania pojazdem kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 15.03.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie postępowania naboru ( test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna ). Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 376-17-35

Informacje o pracodawcy

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony