Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
23.01.2021 23 stycznia 2021

Kierownik delegatury

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 72324 Data publikacji: 16 grudnia 2020 Lokalizacja: Słupsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: kierownik Delegatury w Słupsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kieruje i bezpośrednio nadzóruje działalność komórek organizacyjnych Delegatury w celu realizacji zadań ujętych w planie pracy Delegatury
 • Prowadzi z upoważnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowania administracyjne dotyczące zadań statutowych Inspekcji w celu wypełnienia zadań Delegatury
 • Dysponuje mieniem Delegatury, administruje i stwarza warunków pracy zgodnie z przepisami bhp i p.poż w celu zapewnienia dobrych warunków pracy
 • Zapewnia przestrzeganie w Delegaturze przepisów dotyczących porządku, dyscypliny oraz tajemnicy państwowej i służbowej w celu prawidłowego funkcjonowania Delegatury
 • Współdziała na terenie właściwości miejscowej Delegatury z innymi organizacjami: kontrolnymi, ścigania, wymiaru sprawiedliwości, administracji samorządowej w celu wyegzekwowania wymagań ochrony środowiska

Warunki pracy:
  • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
  • praca w siedzibie urzędu
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  • zagrożenie korupcją
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
  • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy,
  • brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu


Delegatura w Słupsku
ul. Kniaziewicza 30

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawo, administracja, ochrona środowiska, chemia, geografia
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub na samodzielnym stanowisku
 • Wiedza z funkcjonowania administracji publicznej i znajomość procedur administracyjnych
 • Umiejętność kierowania ludźmi i formułowania poleceń w sposób jasny, zwięzły i precyzyjny
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska lub w instytucjach związanych z ochroną środowiska
 • Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 15.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Informacje o pracodawcy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony